دندانپزشکی اطفال

دندان های شیری و لزوم مراقبت و نگهداری از آنها به اولین دندانی های که معمولا  از 6 ماهگی در دهان می رویند و رویش آنها تا 2 الی 3 سالگی ادامه می یابد دندان های شیری گفته می شود.  این دندان ها به دندان های قدامی و خلفی شیری تقسیم بندی می شوند. [...]