درمان ریشه (اندودانتیکس)

ِ دندان از دو بخش تاج و ریشه تشکیل شده است. ریشه دندان شامل شبکه اعصاب و عروقی است که توسط عاج و سمان احاطه شده است. وقتی پوسیدگی دندان عمبق شود پالپ یا همان اتاقکی که در آن عروق و اعصاب دندان قرار گرفته است دچار التهاب یا پالپیت(pulpitis) می گردد.اگر این پوسیدگی [...]